Новини и обявления

ПРЕДСТОЯЩИ

Адрес:


Новини и обявления

Галерия

Относно: Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "Частично изменение на ПУП-ПРЗ и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ II-12296(ПИ 67800.12.296), местност Алепу, землището на град Созопол, община Созопол" с възложител "ГБС Имоти" АД