СЪОБЩЕНИЕ - Алепу - Задание част 1/3

ПРЕДСТОЯЩИ

Адрес:


СЪОБЩЕНИЕ - Алепу - Задание част 1/3

Галерия

„ГБС-ИМОТИ” АД, в качеството си на възложител,

 ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО  ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ЧИ на ПУП-ПРЗ) И ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296),

МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Достъпът се осигурява на основание чл. 19а, т.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка е публикувано в галерията в горната част от съобщението.

Целта на Заданието е да даде рамка за съдържанието и обхвата на доклада за екологична оценка, в който ще бъде оценено въздействието на ЧИ на ПУП-ПРЗ върху околната среда и човешкото здраве.

Становища, мнения и препоръки относно обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка, в т.ч. за информацията, която да бъде включена в доклада, могат да бъдат изпращани на адрес: „ГБС ИМОТИ“ АД, гр.София, п.к. 1619, ул.“Дамяница“ №3-5 и на е-mail: http://gbs-imoti.com/bg/contact/: sales@gbs-bg.com, в срок от 30.10.2015 г. до 13.11.2015 г.