СЪОБЩЕНИЕ - Алепу - Задание част 2/3

ПРЕДСТОЯЩИ

Адрес:


СЪОБЩЕНИЕ - Алепу - Задание част 2/3

Галерия

Част 2/3

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ЧИ на ПУП-ПРЗ) И ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296),

МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ